eH tA FiZiKa

Dobrodošli na moj blog

06.06.2010.

Rezultati laboratorijskih vjezbi...

Vjezba br.1.>Mjerenje duljine mikrometarskim vijkom
Zadatak:
Mjeriti 10 puta,te odrediti max apsolutnu i max relativnu gresku mjerenja.
Pribor:
-šubler
-odredjeni predmet za mjerenje
Rezultati:
V=(151,85 ± 20,81)mm3
ɛ=14%


Vjezba br.2.>Odredjivanje specificne tezine datog cvrstog tijela
Pribor:
-dinamometar
-casa sa destilovanom vodom
-tijelo objeseno o konac
Rezultati:
γ= (2,960 ± 0,05 )kg/m3
ɛ=1,6%


Vjezba br.3.>Odredjivanje zakona o ocuvanju meh.energije
Rezultati:
(0,25 je priblizno jednako 0,12)m
ɛ=48%


Vjezba br.4.>Odredjivanje pocetne brzine kosog hitca
Rezultati:
v0=(0,28 ± 2,66)m/s
ɛ=11%

Vjezba br.5.>Odredjivanje ubrzanja Zemljine teze pomocu matematickog klatna
Rezultati:
g=(9,77±0,03)m/s2
ɛ=20%

Vjezba br.6.>Odredjivanje brzine zvuka u zraku
Rezultati:
f=(611,95±22,66)Hz
ɛ=3,7%

Vjezba br.7.> Odredjivanje momenta inercije tijela
Rezultati:
I=(0,000016±0)kg/m2
ɛ=0%

Vjezba br.8.>Odredjivanje reda velicine molekula oleinske kiseline
Rezultati:
d=(0,0073±0,0011)mm
ɛ=15,07%

Vjezba br.11.>Odredjivanje kapacitivnog i induktivnog otpora
Rezultati:
Cx=(68,53±6,47)F
ɛ=9,4%
Lx=(46,89±4,27)
ɛ=9,1%
Lx=(1,27±0,29)H
ɛ=23%

Vjezba br.12.>Odredjivanje pocetne brzine djecijeg autica
Rezultati:
v=(1,19±0,07)m/s
ɛ=5%

Vjezba br.13.>Odredjivanje indeksa prelamanja
Rezultati:
u=1,68±0,04
ɛ=2,1%

12.05.2010.

Kratko o vjezbama i >>>Utisciii

Do sada sam uradila nekih 5,6 vjezbi sa svojom kolegicom Ajlom i sve su mi jako zanimljive...Odredjivale smo induktivnost i kapacitivnost,pocetnu brzinu djecijeg autica...malo se bavile optikom,naucile smo kako se radi sa šublerom,odredjivale smo gustinu,a u nastavku trebamo da se pozabavimo odredjivanjem zakona o ocuvanju mehanicke energije...Trudile smo se da svakoj vjezbi pristupimo na poseban nacin..Odredjivanje induktivnosti i kapacitivnosti nam se jako svidjelo...nismo se ranije susretali sa strujom na taj nacin..spajanje svih tih sema mi je bilo bas zanimljivo...To mi je do sada bila najbolja vjezba...Meni su se iskreno jako svidjele vjezbe koje radimo...najvise zbog toga sto korisno provedemo vrijeme,naucimo nesto...i nije mi ni malo dosadno...Iskreno,ovakav vid ucenja,kroz laboratorijske vjezbe mi se bas svidja....i tek sad mi je fizika postala zanimljiva...Ne znam sta vise da kazem...uglavnom kad dobijem svesku od profesora detaljnije cu opisati vjezbe i postavit rezultate..:)))

01.04.2010.

...zakon zracenja crnog tijela...

Spektakularan primjer besmislenog rezultata klasične fizike je problem spektralne distribucije zračenja crnog tijela. To je ujedno i najmarkantniji primjer razrješenja problema zahvaljujući uvođenju Planckove kvantne hipoteze, već i zato što je tako dobivena prva kvantnomehanička formula uopće - naime Planckov zakon zračenja.

Zracenje crnog tijela

gdje je λ valna duljina, h je Plankova konstanta, c je brzina svjetlosti, k je Boltzmannova konstanta i T  je temperatura...

01.04.2010.

Adijabatski proces...

Adijabatski proces ili izokalorični proces je proces u kojem nema prijenosa toplote prema fluidu ili iz fluida. Naziv "adijabatski" doslovno znaci odsutnost prijenosa topline.

 Adiabatic.png


Adijabata je kriva natermodinamickom dijagramu  koja prikazuje promjene temperature cestica zraka pri adijabatskom procesu...
Adijabata
Slika - Adijabata u p,V dijagramu
01.04.2010.

Van der Waalsova jednacina...

Karakteristicno za Van der Waalsovu jednacinu je to da ona prilikom opisa ponasanja stvarnih plinova nastoji da ispravi zakone idealnog gasa.Ova jednacina mijenja zakon idealnog gasa i koristi serije izracunatih vrijednosti poznate kao Van der Waalsove konstante...

                                    ( p + a/V2 )(V –b )= nRT

 

a/V2 - zbog postojanja medjumolekularnih sila

b - clan koji je proporcionalan zapremini molekula gasa

a i b – konstante koje su  zavisne od vrste gasa

01.04.2010.

Drugi zakon termodinamike...

Drugi zakon termodinamike moze se formulisati kao:
-Nemoguce je napraviti toplotni stroj koji bi u periodicnom ciklusu svu dovedenu toplotu pretvarao u mehanicki rad...To bi bio perpetuum mobile druge vrste...Ali to je u praksi nemoguce..
Na kraju mozemo zakljuciti:
-Toplota sama od sebe prelazi samo sa tijela vise temperature na tijelo nize temperature.
-Toplota prelazi s tijela nize temperature na tijelo vise temperature samo uz narocito djelovanje izvana, tj. samo uz utrosak vanjskog rada.
-Perpetuum mobile druge vrste nije moguc,tj. nije moguce kruznim procesom trajno uzimati toplinu iz jednog spremnika i pretvarati u mehanicki rad...

14.03.2010.

...tErMoDiNaMiKa...

Termodinamika istrazuje fizikalne procese koji se desavaju u makroskopskim sistemima,tj. tijelima koja su sastavljena od velikog broja cestica...Termodinamika se zasniva na dva opca zakona prirode,na      1. i 2. zakonu termodinamike...Termodinamika ne postavlja nikakve hipoteze o strukturi tvari.To je eksperimentalna ili empirijska nauka...
Prvi zakon termodinamike odnosi se na princip ocuvanja energije...Energija kao takva ne može se stvoriti iz neceg niti se može uništiti,samo se može prenijeti iz jednog oblika u drugi, ili s jednog tijela na drugo,nemoguće je napraviti stroj (perpetuum mobile) koji bi stvarao energiju iz ničega.
Q=Du + W
Q-primljena toplota
Du-razlika unutrasnje energije na pocetku i kraju procesa...


14.03.2010.

...Temperatura...

Temperatura je odraz kineticke energije pojedinih cestica...Termodinamicki nacin posmatranja temperature predstavlja temperaturu kao stepen zagrijanosti nekog tijela...

Po kinetičkoj teorija plinova apsolutna temperatura se definise pri razmatranju monoatomnog idealnog plina. U takvom plinu, koji se nalazi u termodinamičkoj ravnoteži, srednja kinetička energija <Ek>centra mase ne ovisi o vrsti plina i iznosi: čestica u sustavu

<E_k>=frac{3}{2}k_B T

gdje je kB Boltzmannova konstanta, a T je apsolutna temperatura. Ovaj izraz odnosi se sustav sa tri prostorne dimenzije (tri stupnja slobode), pa je srednja kinetička energija za svaki pojedini smjer:

<E_k>=frac{1}{2}k_B T

Dakle, ovako definirana temperatura je mjera za srednju energiju mnoštva čestica koje se nalaze u termodinamičkoj ravnoteži i ne može poprimiti negativne vrijednosti. Gore navedeni izraz ima općenitije značenje i naziva se teorem ekviparticije energije.

04.03.2010.

Izobarni,izohorni i izotermni procesi...;))))

Izobarni procesi su idealizovani procesi i samim tim ne postoje u prirodi,medjutim mi za neke atmosferske procese mozemo pretpostavit da su izobarni,kao npr. mozemo pretpostavit da je izobaran proces kojim nocu uslijed radijacijskog hladjenja nastaje magla... p=const

Slika 1. Satne vrijednosti prizemnog tlaka zraka u Malinskoj tijekom 12. kolovoza 2002. Atmosferski tlak se u vremenu općenito polagano mijenja – promjena od 1 hPa (koja približno odgovara relativnoj promjeni tlaka od svega 0.1 %) katkad traje i do nekoliko sati. Npr. za procese koji su se u donjoj atmosferi Malinske događali 12. kolovoza 2002. u razdobljima 5-6, 15-16 te 21-22 h, možemo pretpostaviti da su bili izobarni. Hvala Državnom hidrometeorološkom zavodu na ustupljenim podacima tlaka.Izohorni procesi su procesi kod kojih sistem moze preci iz pocetnog u konacno stanje uz const volumen...
Izotermni, izobarni, izhorni i adijabastki proces Adijabata
Slika 1. Izobarni, izohorni, izotermni i adijabatski proces u p,V dijagramu Slika 2. Adijabata u p,V dijagramu

Izotermni procesi su procesi kod kojih je temperatura konstantna... T=const

Slika 1. Satne vrijednosti temperature zraka u Senju 2. kolovoza 2002. U ranim poslijepodnevnim satima, tj. u vremenima oko temperaturnog maksimuma možemo pretpostaviti da je neki atmosferski proces izoterman. U ovom primjeru možemo pretpostaviti da je T konst. u razdoblju od 14 do 15 h lokalnog vremena.  Hvala Državnom hidrometeorološkom zavodu na ustupljenim podacima tlaka.

 

21.02.2010.

...Idealan gas i kineticka teorija gasa...

Model idealnog gasa je baziran na slijedecim pretpostavkama:
-Gas se sastoji od velikog broja molekula koje se krecu haoticno unutar granica sistema koji se istrazuje.
-Sudari medju molekulama ili sa granicama sistema(zidovima) su savrseno elasticni.
-Zapremina samih molekula se moze zanemariti u odnosu na raspolozivu zapreminu sistema.
-Srednja kineticka energija molekula je proporcionalna temperaturi gasa...
Jednacina stanja idealnog gasa:
pV=NkT
Iz ovoga slijedi da jednaki volumeni razlicitih gasova,pri jednakom pritisku i temperaturi imaju jednak broj cestica.To je Avogardov zakon...

Kineticka teorija gasa
Kinetička teorija gasova zasniva se na potrebi da
se teorijski objasne osobine gasova, i odrede
zakoni do kojih se došlo putem eksperimantalnih istrazivanja...Teorijska razmatranja zasnivaju su na pretpostavkama koje posjedujemo o osobinama idealnih
gasova....
Izoterme idealnog plina. Krive linije predstavljaju odnos između pritiska (na vertikalnoj, y-osi) i zapremine (na horizontalnoj, x-osi) za idealan plin pri različitoj temperaturama: linije, koje su dalje od koordinatnog početka (to jest, linije koje su bliže gornjem desnom uglu dijagrama) predstavljuju više temperature.

Stariji postovi

eH tA FiZiKa
<< 06/2010 >>
nedponutosricetpetsub
0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930

MOJI LINKOVI

Citat cuvenog tvorca fizike i anticestica Paula Diraca...ovaj citat treba da nas vodi kroz zivot...
"Posvecujuci se istrazivackom radu,treba teziti da se sacuva sloboda rasudjivanja i ni u sta ne treba previse vjerovati;uvijek treba biti spreman da uvjerenja kojih smo se dugo pridrzavali mogu biti pogresna..."

...osnovne SI jedinice...
-Udaljenost(r,l,s,d)-metar(m);
-Masa(m)-kilogram(kg);
-Vrijeme(t)-sekunda(s);
-Struja(I)-amper(a);
-Jacina svijetlosti(I)-kandela(cd);
-Kolicina tvari(n)-mol;
-Temperatura(T)-kelvin(K);
-Povrsina(S)-m2;
-Zapremina(V)-m3;
-Brzina(v)-metar u sekundi(m/s);
-Sila(F)-Njutn(N);
-Ubrzanje(a)-m/s2;
-Otpor(R)-omega(om);
-Kapacitet(C)-farad(F);
-Snaga(P)-Vat(W);
...


kratko o sili...
Sila je vektorska velicina koju obiljezavamo sa F.
Iz svakodnevnog zivota znamo sta je sila:
kad gurnemo ili vucemo neki predmet,kad istezemo elasticnu oprugu,kazemo da djelujemo silom.
U fizici silu opisujemo pomocu njenog djelovanja.
Djelovanje sile moze biti dvojako:
*sila moze ubrzati ili usporiti neko tijelo;
tj. promijeniti mu stanje kretanja...
*sila moze promijeniti oblik tijela (deformacija)...
U dinamici se proucava samo prvo djelovanje sile...
Jedan od najjednostavnijih nacina mjerenja sile jeste pomocu dinamometra...

MaLo O cUvEnOm NeWtOnU...
Isaac Newton se zapravo rodio na Bozic, 25.prosinca 1642.godine...Jos dok je isao u srednju skolu,njegov ujak William Esconty uocio je da njegov necak nije obicni djecak,vec da posjeduje posebnu nadarenost...Veoma rano je pokazao i vjestinu u izradi raznovrsnih predmeta i tako zaradio svoje prve honorare...Dok su njegovi vrsnjaci uzivali u djecijim vragolijama,on je izradjivao mehanicke lutke,fenjere kojima je plasio sujevjerne starce,te drveni sat koji je sam navijao...Od samog pocetka zudio je za mijenjanjem... kako bi mogao reci "Otkrio sam sve..."Hypotheses non fingo(Ne izmisljaj hipoteze) bijase njegovo cuveno geslo koje nije napustao do kraja zivota...Za sve je trazio logicno objasnjenja u eksperimentu...Isaak Newton je shvatio silu gravitacije posmatrajuci kako pada jabuka sa drveta...Pitao se je li sila koja utjece na predmete sto padaju ista kao ona sto zadrzava Mjesec u njegovoj putanji..To je trajalo poprilicno dug period,ali je on utvrdio da zakon o gravitaciji vrijedi u cijelom svemiru...Unaprijedio je zakone o kretanju(3 Newtonova zakona),i otkrio da je bijelo svjetlo sastavljeno od boja spektra(drugih boja)...Postavio je temelj modernoj astronomiji,posebice 1668.godine-izumom reflektorskog teleskopa...Jedinica za silu-Njutn...-nazvana je njemu u cast...Umro je u 84-oj godini zivota,uglavnom u dobrom zdravlju...

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
70792

Powered by Blogger.ba