beats by dre cheap

...Temperatura...

Temperatura je odraz kineticke energije pojedinih cestica...Termodinamicki nacin posmatranja temperature predstavlja temperaturu kao stepen zagrijanosti nekog tijela...

Po kinetičkoj teorija plinova apsolutna temperatura se definise pri razmatranju monoatomnog idealnog plina. U takvom plinu, koji se nalazi u termodinamičkoj ravnoteži, srednja kinetička energija <Ek>centra mase ne ovisi o vrsti plina i iznosi: čestica u sustavu

<E_k>=frac{3}{2}k_B T

gdje je kB Boltzmannova konstanta, a T je apsolutna temperatura. Ovaj izraz odnosi se sustav sa tri prostorne dimenzije (tri stupnja slobode), pa je srednja kinetička energija za svaki pojedini smjer:

<E_k>=frac{1}{2}k_B T

Dakle, ovako definirana temperatura je mjera za srednju energiju mnoštva čestica koje se nalaze u termodinamičkoj ravnoteži i ne može poprimiti negativne vrijednosti. Gore navedeni izraz ima općenitije značenje i naziva se teorem ekviparticije energije.

eH tA FiZiKa
http://ehtafizika.blogger.ba
14/03/2010 19:50