beats by dre cheap

...zakon zracenja crnog tijela...

Spektakularan primjer besmislenog rezultata klasične fizike je problem spektralne distribucije zračenja crnog tijela. To je ujedno i najmarkantniji primjer razrješenja problema zahvaljujući uvođenju Planckove kvantne hipoteze, već i zato što je tako dobivena prva kvantnomehanička formula uopće - naime Planckov zakon zračenja.

Zracenje crnog tijela

gdje je λ valna duljina, h je Plankova konstanta, c je brzina svjetlosti, k je Boltzmannova konstanta i T  je temperatura...

eH tA FiZiKa
http://ehtafizika.blogger.ba
01/04/2010 22:23