Rezultati laboratorijskih vjezbi…

Vjezba br.1.>Mjerenje duljine mikrometarskim vijkom Zadatak: Mjeriti 10 puta,te odrediti max apsolutnu i max relativnu gresku mjerenja. Pribor: -šubler -odredjeni predmet za mjerenje Rezultati: V=(151,85 ± 20,81)mm3 ɛ=14% Vjezba br.2.>Odredjivanje specificne tezine datog cvrstog tijela Pribor: -dinamometar -casa sa destilovanom vodom -tijelo objeseno o konac Rezultati: γ= (2,960 ± 0,05 )kg/m3 ɛ=1,6% Vjezba br.3.>Odredjivanje zakona…

Nastavi čitanje →

Kratko o vjezbama i >>>Utisciii<<<...:))))

Do sada sam uradila nekih 5,6 vjezbi sa svojom kolegicom Ajlom i sve su mi jako zanimljive…Odredjivale smo induktivnost i kapacitivnost,pocetnu brzinu djecijeg autica…malo se bavile optikom,naucile smo kako se radi sa šublerom,odredjivale smo gustinu,a u nastavku trebamo da se pozabavimo odredjivanjem zakona o ocuvanju mehanicke energije…Trudile smo se da svakoj vjezbi pristupimo na poseban…

Nastavi čitanje →

…zakon zracenja crnog tijela…

Spektakularan primjer besmislenog rezultata klasične fizike je problem spektralne distribucije zračenja crnog tijela. To je ujedno i najmarkantniji primjer razrješenja problema zahvaljujući uvođenju Planckove kvantne hipoteze, već i zato što je tako dobivena prva kvantnomehanička formula uopće – naime Planckov zakon zračenja. gdje je λ valna duljina, h je Plankova konstanta, c je brzina svjetlosti,…

Nastavi čitanje →

Van der Waalsova jednacina…

Karakteristicno za Van der Waalsovu jednacinu je to da ona prilikom opisa ponasanja stvarnih plinova nastoji da ispravi zakone idealnog gasa.Ova jednacina mijenja zakon idealnog gasa i koristi serije izracunatih vrijednosti poznate kao Van der Waalsove konstante…                                     ( p + a/V2 )(V –b )= nRT   a/V2 – zbog postojanja medjumolekularnih sila b –…

Nastavi čitanje →

Drugi zakon termodinamike…

Drugi zakon termodinamike moze se formulisati kao: -Nemoguce je napraviti toplotni stroj koji bi u periodicnom ciklusu svu dovedenu toplotu pretvarao u mehanicki rad…To bi bio perpetuum mobile druge vrste…Ali to je u praksi nemoguce.. Na kraju mozemo zakljuciti: -Toplota sama od sebe prelazi samo sa tijela vise temperature na tijelo nize temperature. -Toplota prelazi…

Nastavi čitanje →

…tErMoDiNaMiKa…

Termodinamika istrazuje fizikalne procese koji se desavaju u makroskopskim sistemima,tj. tijelima koja su sastavljena od velikog broja cestica…Termodinamika se zasniva na dva opca zakona prirode,na      1. i 2. zakonu termodinamike…Termodinamika ne postavlja nikakve hipoteze o strukturi tvari.To je eksperimentalna ili empirijska nauka… Prvi zakon termodinamike odnosi se na princip ocuvanja energije…Energija kao takva ne može…

Nastavi čitanje →

…Temperatura…

Temperatura je odraz kineticke energije pojedinih cestica…Termodinamicki nacin posmatranja temperature predstavlja temperaturu kao stepen zagrijanosti nekog tijela… Po kinetičkoj teorija plinova apsolutna temperatura se definise pri razmatranju monoatomnog idealnog plina. U takvom plinu, koji se nalazi u termodinamičkoj ravnoteži, srednja kinetička energija <Ek>centra mase ne ovisi o vrsti plina i iznosi: čestica u sustavu gdje…

Nastavi čitanje →

Izobarni,izohorni i izotermni procesi…;))))

Izobarni procesi su idealizovani procesi i samim tim ne postoje u prirodi,medjutim mi za neke atmosferske procese mozemo pretpostavit da su izobarni,kao npr. mozemo pretpostavit da je izobaran proces kojim nocu uslijed radijacijskog hladjenja nastaje magla… p=const Slika 1. Satne vrijednosti prizemnog tlaka zraka u Malinskoj tijekom 12. kolovoza 2002. Atmosferski tlak se u vremenu…

Nastavi čitanje →

…Idealan gas i kineticka teorija gasa…

Model idealnog gasa je baziran na slijedecim pretpostavkama: -Gas se sastoji od velikog broja molekula koje se krecu haoticno unutar granica sistema koji se istrazuje. -Sudari medju molekulama ili sa granicama sistema(zidovima) su savrseno elasticni. -Zapremina samih molekula se moze zanemariti u odnosu na raspolozivu zapreminu sistema. -Srednja kineticka energija molekula je proporcionalna temperaturi gasa……

Nastavi čitanje →