…dinamika…

Dinamika je područje klasicne mehanike koja proučava djelovanje sila na kretanje tijela, čime se razlikuje od statike koja proučava samo sile i kinematike koja proučava samo gibanje.Osnove dinamike su Newtonovi zakoni …

Newtonovi zakoni kretanja…

1) Tijelo će se kretati jednoliko duž pravca ili će ostati u stanju mirovanja ako na njega ne djeluju nikakve sile ili je zbroj svih sila jednak nuli…

2) Sila koja ubrzava tijelo proporcionalna je masi tijela m i akceleraciji a

F = ma…

3) Akcija je uvijek popraćena suprotnom i jednakom reakcijom

Fa = − Fr…1 komentar

Komentariši