Ravnomjerno kruzno i oscilatorno kratanje…..;)))))

Ravnomjerno kružno kretanje
Ravnomjerno kružno kretanje je oblik kretanja pri kojem se intenzitet brzine ne mijenja. v=const. Tangencijalno ubrzanje je nula. Tangencijalno ubrzanje znači da je pri ravnomjernom kružnom kretanju materijalne postoje samo normalne komponente ubrzanja i sile, pa sistem jednadžbi prelazi u jednu jednadžbu: F=m*a
koja određuje normalno (centripetalno ubrzanje). Kako je a=0 i F=0, a u jednadžbi se podudara sa ukupnim ubrzanjem, a sila F sa rezultujućom silom. Vektori a i F su usmjereni od materijalne tačke prema središtu kružnice. Koristeći relaciju, jednadžba kretanja materijalne tačke koja se kreće ravnomjerno po krugu možemo napisati u obliku:
                                  m(v2/r)=F
Kako normalno ubrzanje određuje promjenu pravca brzine materijalne tačke pri njenom kretanju po krugu, uloga sile Fkoja uzrokuje normalno ubrzanje, svodi se pri ravnomjerno kružnom kretanju na neprekidnu promjenu pravca brzine. Silu F koja je orjentisana prema središtu kružnice nazivamo centripetalna sila i označavamo je kao Fcp.
Centripetalna sila uzrokuje kretanje tijela mase m po kružnoj putanji. Centripetalna sila je funkcija tri parametra: mase, udaljenosti mase od središta kružne putanje r, i ugaone brzine obrtanja. Za dokazivanje ovisnosti ove sile od tri navedena parametra koriste se brojna ispitivanja.

Oscilatorno kretanje
Često se susrećemo sa kretanjem koje se zove oscilatorno kretanje,periodično je,tj. ponavlja se poslije određenog vremena.

Komentariši