…Idealan gas i kineticka teorija gasa…

Model idealnog gasa je baziran na slijedecim pretpostavkama:
-Gas se sastoji od velikog broja molekula koje se krecu haoticno unutar granica sistema koji se istrazuje.
-Sudari medju molekulama ili sa granicama sistema(zidovima) su savrseno elasticni.
-Zapremina samih molekula se moze zanemariti u odnosu na raspolozivu zapreminu sistema.
-Srednja kineticka energija molekula je proporcionalna temperaturi gasa…
Jednacina stanja idealnog gasa:
pV=NkT
Iz ovoga slijedi da jednaki volumeni razlicitih gasova,pri jednakom pritisku i temperaturi imaju jednak broj cestica.To je Avogardov zakon…

Kineticka teorija gasa
Kinetička teorija gasova zasniva se na potrebi da
se teorijski objasne osobine gasova, i odrede
zakoni do kojih se došlo putem eksperimantalnih istrazivanja…Teorijska razmatranja zasnivaju su na pretpostavkama koje posjedujemo o osobinama idealnih
gasova….

Izoterme idealnog plina. Krive linije predstavljaju odnos između pritiska (na vertikalnoj, y-osi) i zapremine (na horizontalnoj, x-osi) za idealan plin pri različitoj temperaturama: linije, koje su dalje od koordinatnog početka (to jest, linije koje su bliže gornjem desnom uglu dijagrama) predstavljuju više temperature.

Komentariši