…Temperatura…

Temperatura je odraz kineticke energije pojedinih cestica…Termodinamicki nacin posmatranja temperature predstavlja temperaturu kao stepen zagrijanosti nekog tijela…

Po kinetičkoj teorija plinova apsolutna temperatura se definise pri razmatranju monoatomnog idealnog plina. U takvom plinu, koji se nalazi u termodinamičkoj ravnoteži, srednja kinetička energija <Ek>centra mase ne ovisi o vrsti plina i iznosi: čestica u sustavu

<E_k>=frac{3}{2}k_B T

gdje je kB Boltzmannova konstanta, a T je apsolutna temperatura. Ovaj izraz odnosi se sustav sa tri prostorne dimenzije (tri stupnja slobode), pa je srednja kinetička energija za svaki pojedini smjer:

<E_k>=frac{1}{2}k_B T

Dakle, ovako definirana temperatura je mjera za srednju energiju mnoštva čestica koje se nalaze u termodinamičkoj ravnoteži i ne može poprimiti negativne vrijednosti. Gore navedeni izraz ima općenitije značenje i naziva se teorem ekviparticije energije.

Komentariši