Van der Waalsova jednacina…

Karakteristicno za Van der Waalsovu jednacinu je to da ona prilikom opisa ponasanja stvarnih plinova nastoji da ispravi zakone idealnog gasa.Ova jednacina mijenja zakon idealnog gasa i koristi serije izracunatih vrijednosti poznate kao Van der Waalsove konstante…

                                    ( p + a/V2 )(V –b )= nRT

 

a/V2 – zbog postojanja medjumolekularnih sila

b – clan koji je proporcionalan zapremini molekula gasa

a i b – konstante koje su  zavisne od vrste gasa

Komentariši