…zakon zracenja crnog tijela…

Spektakularan primjer besmislenog rezultata klasične fizike je problem spektralne distribucije zračenja crnog tijela. To je ujedno i najmarkantniji primjer razrješenja problema zahvaljujući uvođenju Planckove kvantne hipoteze, već i zato što je tako dobivena prva kvantnomehanička formula uopće – naime Planckov zakon zračenja.

Zracenje crnog tijela

gdje je λ valna duljina, h je Plankova konstanta, c je brzina svjetlosti, k je Boltzmannova konstanta i T  je temperatura…

Komentariši