Mehanicke oscilacije…..!!!!!!!!!!

…Spadaju u grupu periodicnih kretanja koja se odvijaju u ograničenom dijelu prostora po putanji koja se ponavlja nakon određenog vremena i to predstavlja perioda ovog kretanja.Putanja leži u jednoj ravn,uslov je da na njoj mora postojati tačka simetrije… Najmanji period za koji tijelo izvrši jednu oscilaciju naziva se period oscilovanja.Obilježava se sa T,a jedinica mjere…

Nastavi čitanje →

Kineticka i potencijalna energija….

Kinetička energija je energija koju tijelo dobiva kretanjem. Ona zavisi od mase tijelo i brzine kojom se to tijelo kreće. Što je veća brzina i masa, to je veća kinetička energija tog tijela tj. masa tijela i brzina kojom se to tijelo kreće su proprcionalne veličine kinetičkoj energiji. Kinetička energija je podvrsta mehaničke energije. Mehanička…

Nastavi čitanje →

EnErGiJa…

Energija je sposobnost nekog tijela ili mase tvari da obavi neki rad a isto se tako može reći da su rad i energija ekvivalentni pojmovi, iako opseg i sadržaj tih dviju riječi nije posve identičan. U biti, promjena energije jednaka je izvršenom radu pa se stoga i izražavaju istom mjernom jedinicom – džul [J] u…

Nastavi čitanje →

ugaona brzina;)))))))))))))))

Za opisivanje kružnog kretanja uvodi se nova fizička veličina-ugaona brzina, koja je ista za sve tačke tijela.Srednja ugaona brzina definiše se relacijom:                                                       [ω]=[φ]/[t]   Mjerna jedinica je radijan u sekundi (1rad/s).Ugaona brzina je vektorska veličina. Njen pravac se poklapa sa osom rotacije, a smjer je  suprotan smjeru kretanja kazaljke na satu.Za ovu oblast…

Nastavi čitanje →

Kosmičke brzine…

Od vrijednosti početne brzine koju neko tijelo (satelit,kosmički brod) dobija pri lansiranju zavisi njegov karakter kretanja. Da bi tijelo postalo vještački Zemljin satelit, treba ga lansirati određenom početnom brzinom,koju nazivamo prva kosmička brzina. Tijelo lansirano početnom brzinom,koju nazivamo druga kosmička brzina,napušta Zemljino gravitaciono polje. Postoji i treća kosmička brzina(tijelo napušta oblast djelovanja sunca) i četvrta…

Nastavi čitanje →